تاریخ قاجار

تاریخ قاجار

به ادامه مطلب مراجعه کنید...   پسر حاجى علیقلى خان سردار اسعد پسرحسین قلى خان ایلخانى بختیارى. پس از فتح تهران به دست احرار در سال 1327 هجرى به همراهى یفرم خان مجاهد معروف براى سرکوبى اشرار اردبیل به ریاست اردوى سیار نامزد گردید و در آن سفر خدمت نمایان...