تاریخ زردشت

تاریخ زردشت

به ادامه مطلب مراجعه کنید...   زمان زردشت: دورترین زمانی که برای زردشت تامل شده اند سدة هیجدهم پیش از میلاد و نزدیکترین آن سدة هشتم پیش از میلاد است برای تعیین این تاریخ دو روش عمده به کار رفته است. در روش اول به ارقام و اعدادی استناد شده که دربارة زند...