کتاب تاریخ معاصر ایران : سلسله قاجار از تاسیس تا انقراض + pdf

کتاب تاریخ معاصر ایران : سلسله قاجار از تاسیس تا انقراض + pdf

[نمایش در اندازه اصلی]   [تاریخ معاصر ایران: از تاسیس تا انقراض سلسله قاجاریه] تاریخ معاصر ایران: از تاسیس تا انقراض سلسله قاجاریه نویسنده: پیتر آوری مترجم: محمد رفیعی مهرآبادی بخشی از دیباچه کتاب: _" میخواهم به شمال مملکت بروم، سفیر انگلیس اعتراض می ک...