ارتباط یک بچه جن با یک خانواده قزوینی

ارتباط یک بچه جن با یک خانواده قزوینی

به ادامه مطلب مراجعه کنید... ارتباط یک بچه جن با یک خانواده هشت نفره قزوینی!! اعضاى هشت نفره یک خانواده قزوینى ادعا مى کنند که از ۱۱ماه پیش یک بچه جن با آنان در ارتباط است!! اعضاى هشت نفره یک خانواده قزوینى ادعا مى کنند که از ۱۱ماه پیش یک بچه جن با آنا...