سرزمین واژه های وارونه

سرزمین واژه های وارونه

اینجا سرزمین واژه های وارونه است: جایی که "گنج" "جنگ" می شود! "درمان" "نامرد" "قهقهه" "هق هق"! اما "دزد" همان "دزد" است "درد" همان "درد" است "گرگ" همان "گرگ" است!!!! آری: سرزمین واژه های وارونه، سرزمینی که "من" "نم" زده است "یار" "رای" عوض کرده است "را...