رده بندی‌ فینیشر ها

رده بندی‌ فینیشر ها

1-آندرتیکر 98%     2-تریپل ایچ 95%     3-رندی اورتون 90%     4-جان سینا88%     1-آندرتیکر:ازناحیه سر به کف رینگ برخوردمیکند.(بسیارخطرناک)     2-تریپل ایچ:ازناحیه ی صورت به کف رینگ برخوردمی کند(بسیارخطرناک)     3-رندی:ازصورت به کف رینگ     4-جان سینا:از...